Modlitwy i Pieśni

MODLITWY ODMAWIANE PRZEZ WIERNYCH W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ NAUCZYCIELKI MŁODZIEŻY

1. Koronka do NMP Niepokalanej

Na dużych paciorkach:
Niech będzie błogosławione Imię Maryi, Najświętszej Królowej Nieba i Ziemi, Niepokalanie Poczętej.

Na małych paciorkach:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami i za całym światem.

Na koniec 3 razy:
O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.
Należy odmawiać siedem dziesiątków.

2. Litania do Matki Bożej Siekierkowskiej
Kyrie, elejson, Chryste, elejson Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Matko niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami,
Matko Syna Bożego,
Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Synem swego płakała,
Matko, któraś ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
Matko Różańca świętego,
Matko Szkaplerza świętego,
Matko pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata całego,
Królowo nasza,
Królowo narodu polskiego,
Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła Katolickiego,
Królowo niebiańska zbawionych,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królujących z Tobą i Synem Twoim,
Królowo konających w Tobie,
Królowo umierających w Tobie.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy (3 razy).

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

3. Litania wynagradzająca
Kyrie, eleison, Chryste, elejson,
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie, - Przepraszamy Cię, Panie
Za opuszczenie Ciebie w Sakramencie Ołtarza,
Za nienawiść bezbożnych,
Za zbrodnie grzeszników,
Za miotane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za czynione Bóstwu Twemu zniewagi,
Za świętokradztwa jakimi znieważany jesteś w Sakramencie Miłości,
Za zdrady, których jesteś Przenajświętszą Ofiarą,
Za własne niewierności nasze,
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za oziębłość tak wielu Twych dzieci,
Za zelżenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach Twoich,
Za nieuszanowania popełniane w obecności Twej Najświętszej,
Za niewierność tych, którzy się mienią przyjaciółmi Twymi,
Za długie nasze ociąganie się w miłowaniu Ciebie,
Za ospałość naszą w służbie Twej świętej,
Za Twe opuszczenie w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza,
Za złorzeczenie Twojej Boskości,
Za wzywanie Imienia Twego nadaremno,
Za nadużycie Twej łaski,
Za długie czekanie Twoje przy drzwiach serc naszych,
Za gorzkie odprawy, którymi Ci za miłość Twą płacimy,

W gorzkim smutku w jakim Cię pogrąża dusz utrata, - Pocieszamy Cię, Panie
W Twoich westchnieniach miłości,
W Twoim uwięzieniu miłości,
W Twoim męczeństwie miłości,
W Twoich łzach miłości,

My grzeszni Ciebie prosimy, przepuść nam, Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
My grzeszni Ciebie prosimy, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz obojętność, szyderstwa, świętokradztwa i wzgardę, którymi ludzie Cię obrażają, daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za tak liczne zniewagi szczerze przepraszali i wynagradzali za nie jak najgorętszą miłością i uwielbieniem. Dopomóż nam, Panie Jezu, abyśmy Cię zawsze jak najgodniej w Komunii świętej przyjmowali. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. Modlitwa końcowa
Do stóp Twoich Najświętszych prośby swe składamy,
Gdy modlitwę kończymy, jeszcze Cię błagamy.
O Maryjo Najświętsza, Matko Jezusowa,
Na przyjęcie próśb naszych bądź zawsze gotowa.
Każda nasza potrzeba niech Twe serce wzruszy,
A najbardziej Cię proszę, Ty strzeż mojej duszy.
Matko niech przy skonaniu zobaczymy Ciebie,
A oddaj duszę moją Jezusowi w niebie. Amen.

Pieśni śpiewane w Sanktuarium NMP Nauczycielki Młodzieży

5. Do kogóż my Matuchno, do kogóż pójdziemy,

I u kogo ratunku dziś szukać będziemy.
O Matko Siekierkowska, Opiekunko nasza,
Usłysz, jak naród polski pokornie uprasza.

Usłysz, jako grzesznicy szarpani rozpaczą,
Do Twego miłosierdzia z nadzieją kołaczą.
O Matko Siekierkowska, Opiekunko nasza,
Usłysz, jak naród polski pokornie uprasza.

Zaprowadź nas Maryjo do Syna Swojego,
I proś, by nie opuszczał narodu polskiego.
O Matko Siekierkowska, Opiekunko nasza,
Usłysz, jak naród polski pokornie uprasza.

A my wszyscy zebrani przed Tobą padamy,
I Tobie, i Synowi służyć przyrzekamy.
O Matko Siekierkowska, Opiekunko nasza,
Usłysz, jak naród polski pokornie uprasza.

6. Maryjo, Siekierkowska Pani,
O usłysz swej Warszawy śpiew.
Wszak, by nas wyrwać ze zła otchłani,
Stanęłaś wśród kwitnących drzew.

O Matko, wyzwolenie dusz nam daj,
Niech Twój się święci w sercach Trzeci Maj,
Niech się Królestwem Bożym stanie,
Nasz dom, nasz kraj.

O Matko, coś straciła Syna,
Którego zabił ludzki grzech,
Kres połóż zabijania winie,
Niech wszędzie zabrzmi dziatek śmiech.

O Matko..........

Królowo naszej biednej dziatwy,
Ją dręczy Prawdy, Dobra głód.
Ucz ją wybierać los niełatwy,
Zbawienia świata podjąć trud.

O Matko.........

Królowo Ludów, Matko świata,
Słoneczna Pani gwiezdnych sfer,
Daj, niechaj rozum w niebo wzlata,
Przyrody w ręce ujmij ster.

O Matko..........

Królowo nasza, Panno Wierna,
Co nigdy nie opuszczasz nas,
Spraw, niechaj Miłość Miłosierna,
Przyspieszy odnowienia czas.

O Matko ...........

7. Matko Boża z Betlejemu nad Dzieciątkiem pochylona,
Każde dziecko polskiej ziemi w Swe matczyne weź ramiona,
Matko Boża z Nazaretu zanurzona w szarym trudzie,
W młodych sercach wiarę wzniecisz; ufność, miłość w nich rozbudzisz.

Matko Boża z Winnej Kany, kochająca, zatroskana,
Każdą z rodzin Ci oddanych ubłogosław w łaski Pana.
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy.

Matko Boża spod stóp krzyża, współczująca na Golgocie,
Jak to dobrze, że się zbliżasz do nas w wieczór srebrnozłoty.
Matko Boża z Wieczernika, w Duchu Świętym rozmodlona,
Spraw, niech w Polsce zło zanika i przemiana się dokona.

Matko Boża pierwszych wieków i świętego średniowiecza,
Bożej łaski jasną rzeką nasze czasy uczłowieczaj.
Matko Boża z Częstochowy, z Ostrej Bramy i z Warszawy,
Uczyń Polskę ludem nowym, Bożej chwały, Bożej sławy.

Matko Święta, coś w Warszawie z nami dni grozy dzieliła,
Na Siekierkach Tyś dzieweczce swój majestat objawiła.
Matka matek, sercem swoim łzy i troski ich zbierała,
Przeto Matką i Królową dla Warszawy pozostała.

8. Niechaj będzie pochwalona
Od nas wszystkich wysławiona
Maryja różańcowa
Nieba, ziemi Królowa.

9. Objawiła się Maryja tu,
Boże, dzięki Ci, o dzięki Ci.
W narodu cierpienia czas
Byłaś wśród nas, jesteś wśród nas.

10. Skryj nas pod swój płaszcz,
Nie daj nas skarać,
Nie daj nam Maryjo
Na wieki zaginąć.

Z Twoim miłym Synem
Racz nas pojednać,
Racz o nas Maryjo
Zawsze pamiętać.

11. Witaj nam, witaj, śliczna Jutrzenko,
Niepokalana, Maryjo Panienko.
Witaj nam, witaj, Matko Jedyna,
Niech nas obroni Twoja przyczyna!

Utwory inspirowane Siekierkami


A + M + P + I