Kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach

Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.  (Łk 1,-45)

English version

Najświętsza Maryja Panna jest uosobieniem doskonałej miłości i ufności w Stwórcę, który wyznaczył Jej szczególną rolę wśród wszystkich ludzi na ziemi - dane Jej bowiem było urodzić Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dla wielu osób pozostaje Ona najwierniejszą powierniczką trosk codzienności, to na Jej ręce składane są modlitwy i prośby o pomoc. Najświętsza Panienka cierpliwie wysłuchuje słów niesionych w modlitwie i wyciąga swą pomocną dłoń, by ukoić cierpiące serca i dusze. Tylko wybrańcy dostąpili największego zaszczytu ujrzenia Jej Osoby i wysłuchania słów, które niczym największa nagroda i rada spływają na ludzi. Taki cud objawienia wydarzył się na Siekierkach, a dziś w tym szczególnym miejscu stoi kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców. Przy ulicy Gwintowej 3 gromadzą się wierni, a ich duszpasterzem jest aktualnie ojciec Tadeusz Suślik, pijar.

Historia powstania świątyni na Siekierkach rozpoczyna się podczas II wojny światowej - 3 maja 1943 roku, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Dwunastoletnia Władzia Papis powróciła z nabożeństwa majowego. Swą modlitwę kontynuowała jeszcze po powrocie do domu. Kiedy zakończyła rozmowę z Panem Bogiem, przez okno ujrzała na tle kwitnącej wiśni świetlistą postać - Matkę Bożą. Władzia ponownie oddała się głębokiej modlitwie, którą powitała Najświętszą Maryję Pannę.

Od tej pory Matka Boża ukazywała się Władzi jeszcze wiele razy, a każde kolejne spotkanie pogłębiało więź dziewczynki z Matką Zbawiciela. Maryja wzywała do poprawy życia i do nawrócenia. Poleciła wybudowanie w miejscu objawień kapliczki i przepowiedziała, że w późniejszym czasie na Siekierkach powstanie świątynia. Kilkunastoletnia Władzia, która ufała Matce Najświętszej i była Jej posłuszna, organizowała modlitwę, a na Siekierki przybywało coraz więcej osób, by wspólnie w niej uczestniczyć. Pierwsi pielgrzymi przynosili ze sobą materiały budowlane ze zburzonych domów Warszawy i z nich w 1946 roku, zgodnie z wolą Maryi Panny wzniesiono niewielką kapliczkę. 8 maja 1949 roku ta jakże niewielka i skromna, ale wypełniona słowami Matki Zbawiciela kaplica została poświęcona. Na Siekierki zaczęli tłumnie przyjeżdżać pielgrzymi.

Ostatnie objawienie miało miejsce 15 września 1949 roku w święto Matki Bożej Bolesnej. Osiemnastoletniej już wówczas Władzi ukazał się Jezus Chrystus, który zwrócił się do niej słowami: „Krzyżują mnie ci wszyscy, którzy Mnie znieważają. Wynagradzajcie za nich. Brońcie Mnie, albowiem Ja was kiedyś obronię. (...) Nie odchodźcie ode Mnie, którzy Mi służycie. Odchodzę, a wy proście Matkę Moją, bo Ona was teraz słucha".

Mimo że był to ostatni raz, kiedy Władzia dostąpiła zaszczytu objawienia, modlitwa wiernych w kapliczce nie tylko nie osłabła, ale nabrała jeszcze większej mocy i coraz więcej osób przybywało, aby oddać cześć Najświętszej Mani Pannie na Siekierkach.

W późniejszym czasie miejsce to odwiedzał Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. Na jego ręce generał zakonu paulinów ojciec Paweł Kosiak, który uczestniczył w pracach Komisji Episkopatu do spraw kultu maryjnego, przekazał opis objawień spisany przez Władysławę Papis. Kardynał, przemawiając do wiernych zgromadzonych na Siekierkach w 1970 roku, oświadczył: „Jeśli nie ja, to mój następca zbuduje świątynię, aby Matka Boża otrzymała tu należną chwałę".

Te szczególne słowa wypełniły słuchających radością i nadzieją, mimo że w tamtym czasie budowa nowego kościoła była rzeczą niemal niemożliwą. Jednak kilkanaście lat później okazało się, że przemówienie prymasa było prorocze. Wolą Matki Najświętszej było postawienie kościoła na Siekierkach i wola ta, po wielu latach cierpliwego wyczekiwania wiernych i ich gorącej modlitwy, mogła się wreszcie wypełnić.

W 1977 roku opiekę duszpasterską na Siekierkach objęli kapłani z parafii św. Stefana. 3 maja po raz pierwszy odprawiono w kapliczce Mszę św. Odtąd Eucharystia na dobre zagościła w tym miejscu. Wierni mogli uczestniczyć w niej w święta maryjne, a od 1980 roku także w każdą niedzielę. Jeszcze w tym samym roku prymas Stefan Wyszyński zatwierdził samodzielny ośrodek duszpasterski na Siekierkach, a opiekę nad nim przekazał zakonowi pijarów. Jedną z najważniejszych postaci, która działała na rzecz budowy świątyni oraz integrowania wspólnoty wiernych, był ojciec Edward Szajor. Rozpoczął on intensywne starania o teren w celu rozbudowy kapliczki. 3 maja 1983 roku, w czterdziestą rocznicę rozpoczęcia objawień, ówczesne władze państwowe wydały oficjalną decyzję o przejęciu posesji przez pijarów. Rok później następca Prymasa Tysiąclecia - kardynał Józef Glemp - poświęcił plac pod budowę świątyni, a 22 października 1988 roku biskup Zbigniew Kraszewski wmurował kamień węgielny i poświęcił dolny kościół.

W tym samym roku erygowano Parafię Najświętszej Mani Panny Królowej Wyznawców. Był to szczególny moment dla wspólnoty wiernych, która już od lat połączona była miłością do Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ojciec Kazimierz Wójciak SP. Swoje obowiązki pełnił trzy lata. W 1991 roku przy kościele powstał kanonicznie uformowany dom zakonny. Jego pierwszym rektorem był ojciec Józef Joniec, którego następnie mianowano proboszczem parafii. 17 września 1994 roku Prymas Polski kardynał Józef Glemp przybył na Siekierki, by poświęcić kościół parafialny. Kult maryjny pogłębiał się, coraz więcej osób angażowało się nie tylko duchowo w życie Kościoła, ale także poświęcało swój czas na popularyzowanie objawień siekierkowskich. Uwieńczeniem działań na rzecz poszerzania duchowości związanej z objawieniami było ustanowienie 31 sierpnia 1997 roku przez prymasa Sanktuarium Diecezjalnego Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży oraz poświęcenie przylegającej do świątyni kaplicy sanktuaryjnej.

Dzisiejsza świątynia w niczym nie przypomina skromnej kapliczki sprzed wielu lat. Ściany frontonu wzrastają ku górze, by wreszcie na samym szczycie połączyć się ze znakiem Matki Najświętszej. Wnętrze kościoła wypełnia światło oraz biel ścian - kolor niewinności. Dziś wszyscy wierni mogą w świątyni dziękować swej Pani za otrzymane łaski. Wybrała Siekierki na miejsce objawień, a poprzez małą Władzię dała ludziom radość i nadzieję. By okazać wdzięczność, wierni wybudowali świątynię, w której oddają cześć swej najczulszej Opiekunce i Nauczycielce.
___

The Blessed Virgin Mary is a personification of perfect love and trust in the Creator, who assigned her with a special role among all people on earth, since She was blessed with giving the birth to Our Savior, Jesus Christ. For many people She remains the most trustworthy confidant of our daily worries. A lot of the faithful come to Her with prayers and requests for intercessions. The Blessed Virgin Mary listens patiently to the words spoken in prayers and offers Her help, bringing comfort to suffering hearts and souls. Only the chosen ones had been able to see Her in person and listen to Her words, which like the best award and counsel flow upon the people. Such miraculous apparition took place in Siekierki. Now this special place is occupied by the Church of St. Mary, Queen of Confessors. The local faith community gathers at the church at 3 Gwintowa Street. It is headed by Father Tadeusz Suślik, a Piarist.

The history of the church in Siekierki started during Word War II, on May 3,1943, on the Feast of Mary, Queen of Poland. Twelve-year-old Władzia Fronczak was coming back from May devotions celebrated in her church. She continued to pray on her way home. When she finished her conversation with God, looking through the window she had noticed a bright figure of the Mother of God against the background of a blooming cherry tree. Władzia had started a fervent prayer, during which she welcomed the Blessed Virgin Mary.

From that moment the Mother of God had appeared to Władzia many limes, and each meeting strengthened the bond between the girl and the Mother of Our Savior. Mary called for contrition and repentance. She asked for construction of a chapel on the site of the apparitions in Siekierki, which she predicted as a place of a future church. Władzia, a young teenager, who trusted and obeyed the Blessed Virgin Mary, had organized prayers, which attracted more and more people to Siekierki. The first pilgrims were bringing building materials from Warsaw's destroyed houses. In 1946, according to the will of St. Mary, a small chapel was erected in the area. On May 8,1949 this small chapel, filled with the words of the Mother of Our Savior, was consecrated. Throngs of pilgrims started coming to Siekierki.

The last apparition took place on September 15,1949 on the Feast of Our Lady of Sorrows. At that time Jesus Ghrist appeared to the eighteen-year-old Władzia, who said to her the following words:

"l am crucified by everybody who insults Me. Pray for them. Defend Me, since one day I will defend you. (...) Do not walk away from Me, My children. I am leaving now, and from now on ask My Mother for intercession, since now She listens to you”.

Despite the fact that it was the last time when Władzia had an honor to witness an apparition, the prayer of the faithful in the chapel not only strengthened but started attracting more people, who were coming in great numbers to worship the Blessed Virgin Mary in Siekierki.

Later this place was visited by Primate of Poland Cardinal Stefan Wyszyński. He received the reports on the apparitions written by Władysława Papis from Paweł Kosiak, General of the Order of the Pauline monks, who participated in the works of the Episcopate's Committee for Marian Worship. The cardinal, who spoke to the faithful assembled in Siekierki in 1970, said: "If not me, than my successor will built a new church here, paying all due respect to the Mother of God”.

These special words had filled the local community with joy and hope, despite the fact that construction of a new church was almost impossible at that time. However, a dozen or so years later the words of the Primate became prophetic. The will of the Blessed Virgin Mary was construction of a church in Siekierki and this will was finally realized after many years of waiting by the local faith community and its fervent prayers.

In 1977 the priests from St. Stephen’s Parish started providing pastoral care in Siekierki. On May 3 the first mass was said in the chapel, which had become a place of regular services celebrating the Eucharist. The faithful assembled here during Marian feasts. Starting from 1980 Sunday masses had been celebrated in the chapel as well. The same year Primate Stefan Wyszyński approved an independent pastoral center in Siekierki, entrusting the local faith community to the Piarist Order. One of the most important people who worked for construction of a new church and integration of the local community was Father Edward Szajor. He initiated intense efforts on expansion of the chapel. On May 3,1983, on the fortieth anniversary of the apparitions, the then state authorities issued an official decision on the takeover of the property by the Piarists. A year later, the successor of the Primate of the Millennium, Cardinal Józef Glemp, consecrated the site of the new place of worship. On October 22,1988 Bishop Zbigniew Kraszewski laid the cornerstone and consecrated the lower church.

In the same year the Parish of St. Mary, Queen of Confessors was founded. It was a special moment for the local faith community, which had for years been united by their love of the Blessed Virgin Mary. Father Kazimierz Wójciak SP became the first head priest of the parish. He served here for three years. In 1991 a new religious order was established in the parish. Its first rector, Father Józef Joniec, was later appointed the head priest of the parish. On September 17,1994 Primate of Poland Cardinal Józef Glemp arrived to Siekierki to consecrate the new parish church. The Marian Worship had strengthened in the parish. A growing number of people have been involved not only spiritually in the life of the church, but also dedicated their time to popularization of the apparitions in Siekierki. The most rewarding examples of the efforts focused on propagation of spirituality connected with the apparitions included the foundation of the Diocesan Seminary of Our Lady the Teacher of Youth on August 31,1997 by the Primate and consecration of the Shrine's Chapel adjacent to the church.

The today’s church doesn't remind the modest chapel from many years back. Its front walls rise high above, getting connected with the symbol of the Blessed Virgin Mary on the very top. The church interior is filled with light and whiteness of the walls - a color of innocence. Today, the parish community can come and thank their Lady for all graces received from Her. She had chosen Siekierki as a site of Her apparitions, giving joy and hope to the local folks through the young Władzia. In order to show the gratitude, the faithful built a church on the site, in which they pay respect to their most trustworthy Advocate and Teacher.

Zobacz również