Sakrament Bierzmowania

Chrzest św. | I Komunia św. | Sakrament pokuty | Bierzmowanie | Namaszczenie chorych | Sakrament Małżeństwa


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Rok szkolny 20232/2024

1. Pierwszy rok przygotowania:

Za katechezy przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania jest odpowiedzialny o. Rafał Petkowicz SchP.

Spotkanie młodzieży oraz ich rodzica/rodziców - 1 października 2023 r. o godz. 16.30 w sali pod kościołem. Wejście od ul. Gościniec.
Zapraszamy uczniów pierwszych klas szkół ponadpodstawowych. Wszystkie spotkania odbywają się w niedzielę o godz. 16.30.


Terminy kolejnych spotkań:
1 października (niedziela) 2023 r. z rodzicami
12 listopada
10 grudnia
---
11 lutego 2024 r.
10 marca
14 kwietnia
12 maja
9 czerwca – wyjazd podsumowujący I rok.

2. Drugi rok przygotowania:
Za katechezy przygotowujące młodzież do sakramentu bierzmowania jest odpowiedzialny o. Rafał Petkowicz SchP.

Terminy spotkań formacyjnych:
24 września (niedziela) 2023 r., o godz. 16.00.
22 października, godz. 16.30.
5 listopada, godz. 16.30,
3 grudnia, godz. 16.30,
---
4 lutego 2024 r., godz. 16.30,
3 marca, godz. 16.30,
6 kwietnia, godz. 18.00 – udzielenie sakramentu.


o. Tadeusz Suślik SchP, proboszcz


Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. /KKK 1285/
Do sakramentu Bierzmowania przygotowują się gimnazjaliści klasy trzeciej i starsi, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego uczęszczają gimnazjum (szkoły). Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, we wrześniu, do kancelarii parafialnej lub miejscowego duszpasterza młodzieży. Otrzymują dzienniczek i katechizm bierzmowanego, który pomoże im przygotować się do egzaminu ustnego w terminie wyznaczonym przez prowadzącego kapłana.
Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Świadectwo Chrztu winno być dostarczone w terminie 30 dni od czasu pierwszego spotkania w ramach przygotowania. Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania odbywa się poprzez:

  •  codzienną modlitwę,
  • mszę świętą w każdą niedzielę,
  • udział w katechezie w szkolnej,
  • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania, dniach skupienia i wspólnych wyjściach,
  • przystępowanie do sakramentu pokuty raz w miesiącu (najlepiej przed I piątkiem miesiąca),
  • uczestniczenie w nabożeństwie różańcowym w październiku, w roratach tj. mszy świętej ku czci NMP w adwencie, drodze krzyżowej i gorzkich żalach w wielkim poście,
  • systematyczne zgłębianie swojej wiary przez czytanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, prasy i książek katolickich,
  • opracowanie życiorysu swego Patrona bierzmowania wraz z motywacją wyboru,
  • przedstawienie opinii katechety o udziale w katechezach (wpis do indeksu),
  • wybór świadka bierzmowania.
Informacje dodatkowe 
Sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości jest bierzmowanie, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego. Chrześcijaninem jest się w takim stopniu, w jakim uczestniczy się w życiu Chrystusa, do prowadzenia którego człowiek jest namaszczony Duchem Świętym. Jest to Duch prawdy i miłości, Duch odwagi do dawania świadectwa, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie. Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Imię bierzmowania kandydat obiera sobie odpowiednio wcześniej (musi to być imię świętego). Patronem bierzmowanego powinna być osoba, którą bierzmowany chce naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadek bierzmowania 
Pontyfikał. Obrzęd Bierzmowania: Poszczególnym bierzmowanym zwykle towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do przyjęcia sakramentu, przedstawia szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem, a potem pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń złożonych na chrzcie, zgodnie z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali. Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możliwości wybrania osobnego świadka bierzmowania. Także rodzice mogą osobiście przedstawiać swoje dzieci do bierzmowania. Ordynariusz miejscowy, zważywszy okoliczności czasu i miejsca, powinien ustalić, jaki sposób postępowania należy zachować w jego diecezji. Duszpasterze niech troszczą się o to, aby świadek bierzmowania, wybrany przez kandydata lub przez jego rodzinę, był duchowo przygotowany do tej funkcji oraz odznaczał się następującymi przymiotami:

a) był wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania; 
b) należał do Kościoła katolickiego i przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię; 
c) nie był wykluczony przez prawo od spełniania czynności świadka bierzmowania. (Por. OB, Wstęp 5.6)

Instrukcja Duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania: 
Ponieważ sakrament bierzmowania ściśle jest związany z pozostałymi sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, stąd odnowiony obrzęd wykazuje, że najwłaściwszymi osobami na świadków bierzmowania są rodzice chrzestni. Należy zachęcać, żeby dla chłopców świadkami bierzmowania byli ojcowie chrzestni, a dla dziewcząt matki chrzestne. Postulatu tego nie można stawiać bezwzględnie. Obecne przepisy dopuszczają na świadka bierzmowania także osobę płci odmiennej.

W razie niemożności przybycia rodziców chrzestnych na uroczystość bierzmowania, można wziąć na świadka bierzmowania inną osobę, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Przepisy liturgiczne zezwalają, żeby w razie braku odpowiedniego świadka sami rodzice przedstawili swoje dziecko. (IDSB, nr 6)

A + M + P + I