Wizytacja parafii 2016

Kodeks Prawa Kanonicznego nakazuje: „Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na 5 lat zwizytował całą. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, albo przez innego prezbitera” /kan. 396, §1/ oraz: „Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje katolickie, rzeczy i miejsca święte, znajdujące się w obrębie diecezji” /kan. 397, §1/.    

Spełniając te funkcje wizytacyjne, biskup jest inspirowany miłością pasterską, dzięki której jak pisze instrukcja „Ecclesiae imago”: „Wizytacja pasterska jest czynnością apostolską, zwiastunem łaski. Zawiera w sobie obraz owej szczególnej i wprost cudownej wizytacji, u której najwyższy Pasterz, stróż /biskup/ naszych dusz /por. 1 Pt 2, 23/ Jezus Chrystus nawiedził i odkupił swój lud. /por. Łk 1, 68/.”

Odwiedzający parafię biskup spotyka się z kapłanami – duszpasterzami, którzy w jego imieniu i pod jego zwierzchnictwem sprawują tam na miejscu duszpasterstwo. Jeśli wizytacja kanoniczna parafii ma stać się forum współpracy pasterskiej biskupa i kapłanów-miejscowych duszpasterzy, to musi być nawiązany wzajemny, owocny dialog, uwzględniający zarówno osiągnięcia, jak i trudności i niedomogi w ewangelizacji i apostolstwie.

Biskup nie może zamykać oczu i przemilczeć zaniedbań, czy lekceważenia obowiązków przez duszpasterzy, lecz: „Wizytacja ma na uwadze raczej niesienie pomocy niż sądzenie pracowników winnicy Pańskiej”. Przedmiotem zainteresowania wizytującego biskupa jest całokształt życia i posługi kapłanów , także ich sytuacja materialno-bytowa. Sprawę tę następująco postrzega Kodeks Prawa Kanonicznego: „Biskup diecezjalny winien otoczyć szczególną troską prezbiterów, których powinien wysłuchiwać jako pomocników i doradców, stać na straży przysługujących im uprawnień i troszczyć się o to, aby wypełniali właściwe ich stanowi obowiązki i mieli do dyspozycji środki oraz instytucje potrzebne do rozwoju życia duchowego i intelektualnego. Jego troską ma być również zapewnienie im godziwego utrzymania oraz opieki społecznej, zgodnie z przepisami prawa” /kan. 384/. Szczególne zainteresowanie wykazuje wizytujący biskup kapłanami starymi i chorymi. Odwiedza ich i niesie im pomoc. Wizytacja kanoniczna parafii jest ważną okazją do zamanifestowania jedności biskupa i kapłanów: „W czasie wizytacji pasterskiej ukazuje się biskup w dostrzegalny sposób jako widzialne źródło i fundament jedności w powierzonym sobie Kościele partykularnym ”. Stąd ważną jest obecność w czasie wizytacji również kapłanów z innych parafii, z sąsiedztwa i z dekanatu, zwłaszcza na powitaniu i rozpoczęciu wizytacji oraz jej zakończeniu.

Spotkania z wiernymi świeckimi stanowią trzon wizytacji kanonicznej parafii. Mają to być najpierw spotkania ogólne z wiernymi uczestniczącymi w Mszach świętych i nabożeństwach, którym przewodniczy biskup. Oprócz takich spotkań są potrzebne spotkania z tymi wiernymi, którzy bezpośrednio współpracują z duszpasterzami, np. z organistą, kościelnym. Ważne są spotkania z zespołami, radami, grupami, organizacjami, stowarzyszeniami, ruchami apostolskimi świeckich oraz ich moderatorami. Można wymienić takie jak: Żywy Różaniec, III zakony, chóry i orkiestry parafialne, bractwa, arcybractwa, Straż Honorowa, zespoły ministranckie, zespoły lektorów, i inne organizacje. Wśród zespołów nie może nie być w parafii zespołu charytatywnego, zajmującego się działalnością wśród biednych i chorych.

Wizytacja pasterska Ks. Biskupa Piotra Jareckiego odbyła się 23 października 2016 r., tj. w XXX Niedzielę zwykłą, która w tym roku była Niedzielą Misyjną.

Godz. 9.30 – o. Tadeusz Suślik, proboszcz, wraz z miejscowymi duszpasterzami i wiernymi, którzy przybyli na Mszę św., przywitał Księdza Biskupa przy głównych drzwiach kościoła. Zgodnie z Rytuałem Wizytacji dał mu do ucałowania krucyfiks i przekazał stułę, symbol władzy kapłańskiej, oraz klucze do świątyni. W procesji wszyscy przeszli do ołtarza. Po krótkiej modlitwie o. Proboszcz wypowiedział słowa przywitania, a po nim w imieniu parafian pp. Zofia Kozaczewska i Stanisław Stykowski, członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Następnie Proboszcz złożył sprawozdanie z życia i działalności wspólnoty parafialnej od ostatniej wizytacji, którą przeprowadził Ks. Bp Marian Duś w październiku 2012 roku. Po zakończeniu relacji Proboszcz i o. Tomasz Olczak rozpoczęli Mszę św., w której uczestniczył Biskup. On wygłosił homilię, udzielał Komunii św. i na zakończenie Eucharystii udzielił błogosławieństwa.

Godz. 11.00 – Ks. Bp Piotr po ogłoszeniach skierował do uczestników Mszy św. słowo pasterskiej. Na zakończenie udzielił wszystkim ogólnego błogosławieństwa, a następnie indywidualnie błogosławił rodziny. Potem modlił się przed wizerunkiem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.

Godz. 13.00 – Mszę św. celebrowali o. Bogdan Dufaj i o. Rafał Petkowicz, który modlił się za Parafian. Ekscelencja, uczestnicząc w Eucharystii wygłosił kazanie, udzielał Komunii św. i na koniec błogosławił.

Godz. 15.00 – Po posiłku z zakonnikami i braterskiej rozmowie wziął udział w Koronce do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy NMP Królowej Wyznawców.

Godz. 16.30 – Odbyło się spotkanie Księdza Biskupa z przedstawicielami wspólnot i grup istniejących w Parafii: Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Róż Żywego Różańca, Parafialnego Zespołu Caritas, chóru „Apparenti”, „Odrodzenie” i Anonimowych Alkoholików.

Godz. 18.00 – Ksiądz Biskup Piotr przewodniczył koncelebrze na Mszy św. połączonej z obrzędem bierzmowania.

W drugim dniu wizytacji, 24 października, Ks. Biskup odwiedził o godz. 9.50 Szkołę Podstawową Nr 3 przy ul. Gościniec 53, o godz. 11.00 pijarskie szkoły przy ul. Gwintowej 3, o godz. 12.15 pijarskie przedszkole przy Siekierkowskiej 7, a na koniec o godz. 14.00 Schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Polskiej 33. Spotkania odbywały się kolejno: w sali gimnastycznej, sali teatralnej, na hallu i w stołówce. Tam zapoznawał się z działalnością każdej z placówek i do zebranych kierował okolicznościowe Słowo i błogosławił.

Zobacz również